គ្រឿងបរិក្ខារសម្រាប់កម្រាលពហុមុខងារខាងក្រៅអគារពីម៉ាក Sodex

យើងខ្ញុំជ្រើសរើសនិងនាំចូលសម្ភារបរិក្ខារកីឡាមានគុណភាពខ្ពស់ដែលបំពេញតាមតម្រូវការស្តង់ដារអន្តរជាតិក្នុងតម្លៃសមរម្យ។

km

Seara's Investment Protection Plan

Fitness and gym equipment is a very large investment indeed for many companies. Club members all over Asia are expecting the best equipment, friendly service and value for money. Having technologically advanced fitness equipment out of order does nothing for the customer experience, and will cause member complaints.

How can purchasers protect their specialist investment to gain greater returns, increase profitability and reputation within the marketplace?

This is where Seara’s highly trained technical team of engineers come into play – protecting your investment. Keeping your fitness equipment running with minimal downtime requires more than just wiping down equipment and reporting malfunctioning units to a Seara technician. A regular program of Maintenance Service will truly extend the life of your equipment and save money in the long run. Regardless of the number of machines in your fitness center, club or home, and no matter what their workloads, a dedicated preventive maintenance program is crucial. Customers will be content that their favorite equipment isn’t constantly being repaired, so avoiding any interruption both to their training programs and to the facility owner's continued business success.
Seara’s Total Commitment To After Sales
Seara operates the largest customer service organization and spare parts stock in the industry in Asia. This allows us to repair each piece of equipment at your venue or deliver a temporary replacement to be used whilst it is under repair. Through this 365-day service Seara has provided a second-to-none service level across Asia that ensures total customer satisfaction.

The company has just completed a move into a 3,500 square meter Regional Distribution Center located in the Bang Pli Industrial Estate in Eastern Bangkok. This modern facility is conveniently located near Suvarnabhumi Airport, the port at Laem Chabang and regional road and rail links to its offices and customers in Yangon, Phnom Penh, Ho Chi Minh City, Vientiane, and Hanoi. Five existing warehouses are being phased out in this process.
Customer Service Centers
Across Southeast Asia, Seara operates a network of connected service centers, each staffed by specialist engineers individually-trained by manufacturers. Our unique geographical spread ensures our team is ready to support you wherever your facility stands.

Seara’s head office in Bangkok monitors maintenance programs and spare part stock levels across each center to guarantee minimum downtime when equipment requires maintenance.

Our service centers form a genuine network, sharing best practice ideas through meetings and seminars, constantly upgrading our teams’ capabilities and knowledge. Facility owners and management utilizing Seara Service Packages ultimately benefit from continued support and increased levels of facility member satisfaction.
Previous
Next

Gold Package

This is the ultimate service package for keeping all your equipment in pristine condition without worrying about costly breakdowns, cleanliness or member complaints.

Our Gold package means you pay nothing on labor or travel and ensures total and absolute maintenance coverage.

It can’t get any easier than that! Due to the fact this is our premier investment protection plan your machines will be serviced on a monthly basis – drastically reducing the chances of breakdowns – we will give discounts on all spare parts.

• Monthly preventative maintenance visits (12 scheduled visits per year)
• Guaranteed response on breakdowns within one working day
• No charge for breakdown call outs
• No charge on travel (outside office and metropolitan areas may vary)
• No charge for labour
• Regular audits conducted on older machines
• Regular cleanliness audits conducted on machines
• Detailed reports and quotations on every visit

30% discount on all spare parts required
35% discount on all fast moving spare parts – and printed control
boards for cardiovascular equipment
• Treadmills: Running Belt, Deck, Wax Fill Kit
• Cross trainers: Generator, Drive Belt, Alternator Belt, Carbon Brush, Battery
• Bikes: Generator, Carbon Brush, Battery, Clutch/ Bearing
• Steppers: Clutch/ Bearing (RT&LT), Battery, Return Spring
• Rowers: Seat w/Roller Assembly, Monitor, Footrest and Strap, Chain Idler Pulley, Shock Cord

25%

ESTIMATED DEPRECIATION VALUE RETAINED
*variable on condition and usage

Silver Package

This Silver service package is what Seara would strongly recommend as a minimum package for keeping all your equipment in pristine condition without worrying about costly breakdowns, cleanliness or member complaints.

Our Silver package means you pay nothing on labour or travel and ensures total and absolute maintenance coverage.

It can’t get any easier than that! Due to the fact this is a comprehensive investment protection plan your machines will be serviced on a bi-monthly basis – greatly reducing the chances of breakdowns – we will give discounts on all spare parts.

• Bi-Monthly preventative maintenance visits (6 scheduled visits per year)
• Guaranteed response on breakdowns within two working days
• No charge for breakdown call outs
• No charge on travel (outside office and metropolitan areas may vary)
• No charge for labour
• Regular audits conducted on older machines
• Regular cleanliness audits conducted on machines
• Detailed reports and quotations on every visit

30% discount on all spare parts required
35% discount on all fast moving spare parts – and printed control
boards for cardiovascular equipment
• Treadmills: Running Belt, Deck, Wax Fill Kit
• Cross trainers: Generator, Drive Belt, Alternator Belt, Carbon Brush, Battery
• Bikes: Generator, Carbon Brush, Battery, Clutch/ Bearing
• Steppers: Clutch/ Bearing (RT&LT), Battery, Return Spring
• Rowers: Seat w/Roller Assembly, Monitor, Footrest and Strap, Chain Idler Pulley, Shock Cord

20%

ESTIMATED DEPRECIATION VALUE RETAINED
*variable on condition and usage

BRONZE Package

The quarterly Bronze service package is a solid option for investment protection – this package is for keeping all your equipment in good condition without worrying about costly breakdowns.

Our Bronze package means you pay nothing on labour or travel and ensures total and absolute maintenance coverage. It can’t get any easier than that!

Due to the fact this is a solid protection plan your machines will be serviced on a quarterly basis – reducing the chances of breakdowns – we will give discounts on all spare parts.

• Quarterly preventative maintenance visits (4 scheduled visits per year)
• Guaranteed response on breakdowns within two working days
• No charge for breakdown call outs
• No charge on travel (outside office and metropolitan areas may vary)
• No charge for labour
• Regular audits conducted on older machines
• Regular cleanliness audits conducted on machines
• Detailed reports and quotations on every visit

25% discount on all spare parts required
35% discount on all fast moving spare parts – and printed control
boards for cardiovascular equipment
• Treadmills: Running Belt, Deck, Wax Fill Kit
• Cross trainers: Generator, Drive Belt, Alternator Belt, Carbon Brush, Battery
• Bikes: Generator, Carbon Brush, Battery, Clutch/ Bearing
• Steppers: Clutch/ Bearing (RT&LT), Battery, Return Spring
• Rowers: Seat w/Roller Assembly, Monitor, Footrest and Strap, Chain Idler Pulley, Shock Cord

15%

ESTIMATED DEPRECIATION VALUE RETAINED
*variable on condition and usage

แจ้งการประกาศใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

(Privacy Notice)

บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ รีครีเอชั่น เอเชีย จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ท่านสามารถศึกษานโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ QR Code ที่ปรากฏนี้