Pilates của Balanced Body

Balanced Body luôn tin rằng chuyển động định tâm (chánh niệm) trong Pilates sẽ thay đổi cuộc sống của con người. Niềm đam mê tạo ra sự thay đổi tích cực đã giúp chúng tôi trở thành nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ đào tạo Pilates lớn nhất thế giới. Trên thực tế, chúng tôi là công ty Pilates đầu tiên cập nhật thiết bị của Joseph Pilates bằng cách kết hợp kỹ thuật, vật liệu và công nghệ hiện đại với hiểu biết hiện đại về cơ sinh học của con người.

vi